Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Nabór na bezpłatne miejsca na studiach w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na rok akademicki 2024/2025. Oferta dotyczy studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach Informatyka, Kulturoznawstwo i Zarządzanie Informacją.
Z oferty mogą skorzystać absolwenci szkół ponadpodstawowych zamieszkali na terenie Województwa Mazowieckiego i spełniający kryteria określone uchwałą Nr 925/328/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2022 r., w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
W celu promocji naboru zwracam się z prośbą o maksymalnie szerokie rozpropagowanie naboru w szkołach prowadzonych przez Państwa jednostki.

Dokumenty aplikacyjne są dostępne  na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Edukacja i Sport/ Bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Mirosław Krusiewicz

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Kryteria naboru

Kandydaci powinni spełniać niżej wymienione kryteria:

 1. Ukończyli szkołę ponadpodstawową i mieszkają na terenie Województwa Mazowieckiego;
 2. Aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
 3. Ukończyli szkołę ponadpodstawową z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;
 4. Pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 5938,80 zł

Dokumenty

Osoby ubiegające się o bezpłatne miejsca powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik  do uchwały nr 925/328/22 z dnia 7 czerwca 2022 r., wraz z:
 1. a) oświadczeniem dotyczącym ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ilości osób uzyskujących dochody oraz średnim dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny za I kwartał br.,
 2. b) oświadczeniem o zapoznaniu się z zasadami przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych,
 3. c) podpisaną klauzulę informacyjną przetwarzania danych osobowych.
 1. Wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły.

Dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie www.mazovia.pl w zakładce Edukacja i Sport/Bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Informacje dodatkowe

Absolwenci stacjonarnych studiów I stopnia, po uzyskaniu dyplomu z wynikiem co najmniej dobrym, będą mogli kontynuować bezpłatną naukę na studiach stacjonarnych II stopnia.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 czerwca 2024 r. na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 1. B. Brechta 3

03-472 Warszawa

lub składać osobiście w punktach kancelaryjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub jego delegaturach.

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 • Katarzyna Cyran – 22 5979432
 • Małgorzata Wodyczko – 22 5979442
 • Paweł Dopadko – 22 5979421

Łukasz Bryk - 12 kwietnia 2024


Skip to content