Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Zwolska.
 • E-mail: zstz.radzymin@gmail.com
 • Telefon: (22)786-63-02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie
 • Adres: Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych
  05-250 Radzymin, al.Jana Pawła II 18
 • E-mail: zstz.radzymin@gmail.com
 • Telefon: (22)786-63-02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych
05-250 Radzymin, al.Jana Pawła II 18

Do budynku prowadzą pięć wejść. Pierwsze oznaczone jest jako wejście główne (wejście A) , do którego prowadzą schody. Ulokowane jest od al. Jana Pawła II 18. Kolejne wejście są z tyłu budynku (wejścia B, C, D i E) i są to wejścia dla kadry oraz uczniów (z czego jedno prowadzi do szatni – wejście E).

Do części pomieszczeń prowadzą schody. 

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia w serwisie Internetowym ZSTZ

Skróty klawiszowe:

Na stronie dostępne są następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • PgUp lub Shift + spacja – przewinięcie strony internetowej w górę o jeden ekran
 • PgDn lub Spacja – Przewinięcie strony internetowej w dół o jeden ekran
 • HOME – przewinięcie strony na samą górę do nagłówka (slidera strony)
 • END – przewinięcie strony na sam dół do stopki
 • F11 – włączenie trybu pełnoekranowego
 • Ctrl + 0 – Przywrócenie normalnego rozmiaru strony

Strona Internetowa szkoły spełnia wymagania określone przez WCAG 2.1, m.in. jest przyjazna dla użytkowników:

osób słabowidzących – po prawej stronie serwisu znajduje się narzędzie dostępności, które pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie czcionki bądź uczynienie jej bardziej czytelną.

osób z problemami poznawczymi – po prawej stronie serwisu znajduje się narzędzie dostępności, które pozwala na zmianę kontrastu witryny, wyłączenie tła, opcje negatywu, itp.

W celu skorzystania z funkcji narzędzia dostępności należy kliknąć w niebieską ikonkę dostępności znajdującą się z prawej strony okna przeglądarki Internetowej lub aplikacji mobilnej.

użytkowników urządzeń mobilnych – witryna ZSTZ została przygotowana w technologii RWD (Responisive Web Design). Oznacza to, że rozdzielczość strony dostosowane jest do okna przeglądarki Internetowej, dzięki czemu witryna automatycznie skaluje się na urządzeniach mobilnych.

Skip to content