Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

W naszej szkole kierunek ten łączy dwa zawody: cukiernika i technika technologii żywności, jest to zawód który zawsze będzie na topie, ponieważ człowiek aby istnieć potrzebuje pożywienia, a produkcją żywności zajmuje się właśnie technik technologii żywności.

Kształcenie na naszym kierunku obejmuje dwie kwalifikacje:

Pierwsza kwalifikacja to „Produkcja wyrobów cukierniczych”. Po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji nabędziesz uprawnienia do zawodu „Cukiernika”. Zawód ten jest dla osób z zamiłowaniem do wykonywania i dekorowania wyrobów słodkich takich jak ciasta, ciasteczka i torty oraz desery. Cukiernicy to osoby kreatywne i cechujące się zdolnościami manualnymi, posiadającymi też wiedzę        z zakresu technologii żywności oraz higieny i bezpieczeństwa pracy.

Zdobycie drugiej kwalifikacji o nazwie „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych” uprawnia Cię do tytułu „Technik technologii żywności”. Jest to atrakcyjny zawód dla osób lubiących wyzwania, kontakt z ludźmi oraz mających wpływ na kształtowanie warunków w jakich żywność jest wytwarzana. Technik technologii żywności to pracownik średniego szczebla, który powinien posiadać zdolności przywódcze, aby kierować zespołem ludzi. Ważną cechą osobowości w tym zawodzie jest odpowiedzialność, ponieważ w Twoich rękach będzie organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. Osoby zainteresowane pracą technologa żywności powinny wyróżniać się spostrzegawczością, dokładnością, gospodarnością i systematycznością.

Nauka w technikum trwa 5 lat w trakcie których uczniowie zdają 2 obowiązkowe egzaminy zawodowe. Egzaminy są organizowane w szkole, w trakcie trwania roku szkolnego po zakończeniu kształcenia           w danej kwalifikacji (I kwalifikacja – klasa 3 w czerwcu, II kwalifikacja – klasa 5 w styczniu).

Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej. Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu wszystkich egzaminów absolwent otrzymuje dyplom zawodowy uprawniający go do wykonywania zawodu. Kierunek umożliwia uzyskanie matury. Uczniowie zdobywają wiedzę ogólną         i zawodową w zakresie przedmiotów ogólnoekonomicznych i specjalistycznych. Ucząc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

W zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
  • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych, 
  • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych;

Czego nauczysz się jako cukiernik?

 • wypiekać torty, ciasta i ciasteczka,
 • wytwarzać lody, wyroby z czekolady i inne słodycze,
 • wykonywać ciekawe i niebanalne dekoracje z różnorodnych materiałów cukierniczych,
 • dobierać surowce i dodatki,
 • jak postępować podczas produkcji, by uzyskać atrakcyjne i smaczne wyroby,
 • określać wartość odżywczą wyrobów cukierniczych, 
 • postępować zgodnie z zasadami, które gwarantują jakość wyrobów i bezpieczeństwo dla zdrowia konsumentów.

Przedmioty zawodowe w 1 kwalifikacji:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 • Podstawy przemysłu spożywczego
 • Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych
 • Magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych (przedmiot praktyczny)
 • Pracownia dekorowania, konfekcjonowania i dystrybucji wyrobów cukierniczych (przedmiot praktyczny)

W zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych: 

 • wytwarzania produktów spożywczych,
  • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
  • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym. 

Czego nauczysz się jako technik technologii żywności?

 • opracowywać receptury, instrukcje technologiczne i normy zakładowe,
 • organizować i kontrolować przebieg procesu produkcji różnorodnych artykułów żywnościowych,
 • kontrolować jakość surowców i wyrobów gotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • uczestniczyć w opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów spożywczych,
 • uczestniczyć w badaniach jakości żywności,
 • zajmować się dystrybucją i przechowywaniem żywności,
 • kierować zespołem pracowników.

Przedmioty zawodowe w 2 kwalifikacji:

 • Podstawy przemysłu spożywczego
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym (przedmiot praktyczny)
 • Pracownia nadzorowania produkcji wyrobów spożywczych (przedmiot praktyczny)

Przedmiot rozszerzony w tym zawodzie to chemia.

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych w ciągu roku szkolnego.

Praktykę zawodową zapewnia szkoła w zakładach pracy w III i IV klasie po 1 miesiącu (w klasie III 120 godzin, w klasie IV 160 godzin).

Absolwent ma możliwość wyboru kilku ścieżek kariery: jedną z nich jest praca w cukierni lub własna działalność w tym zakresie.

Drugą możliwością jest praca w zakładach przetwórstwa spożywczego jako technolog, kierownik średniego szczebla lub laborant, a praca polega na nadzorowaniu przebiegu produkcji na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

Kolejną możliwością jest praca zakładach żywienia zbiorowego oraz instytucjach związanych                          z badaniem żywności (laboratoria zakładowe, stacje kontroli jakości produktów spożywczych, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna).

Praca technologa żywności jest bardzo ciekawa i zarazem wymagająca. Jako absolwent tego kierunku możesz kontynuować dalsze kształcenie na studiach o kierunkach: Technologia żywności, Biotechnologia, Żywienie człowieka, Dietetyka, Towaroznawstwo i pokrewne.

Skip to content