Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Rekrutacja

Główne terminy rekrutacji

16 maja - 20 czerwca (do 15:00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

24 czerwca - 13 lipca (do 15:00)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku lub zmiana preferencji wybranych szkół

20 lipca

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 maja - 25 lipca

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.

21 lipca - 27 lipca (do 15:00)

Dostarczenie:
1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
3. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz odpowiednich orzeczeń lekarskich (zgodnie ze specyfiką zawodu)

28 lipca (do 14:00)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Skip to content