Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
 
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w systemie elektronicznym. Kandydaci rejestrują się pod adresem:

https://warszawa.edu.com.pl

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019/2020

 
REKRUTACJA ZASADNICZA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja od godz. 8.00

do 20 maja do godz. 15.00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 17 czerwca od godz. 10.00

do 19 czerwca do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

od 21 czerwca od godz. 12.00

do 28 czerwca do godz. 16.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz o ewentualnych wolnych miejscach w szkole 16 lipca godz.12.00
wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych

od 16 lipca od godz. 12.00

do 18 lipca do godz. 16.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 16 lipca od godz. 12.00

do 24 lipca do godz. 10.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 25 lipca godz. 12.00
 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lipca od godz. 8.00

do 30 lipca do godz. 12.00

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne  do 16 sierpnia
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 sierpnia godz. 12.00
wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 19 sierpnia od godz 12.00

do 21 sierpnia do godz. 16.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 19 sierpnia od godz. 12.00

do 27 sierpnia do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  28 sierpnia godz. 10.00

 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego ilość punktów wg kryteriów zawartych w Regulaminie Rekrutacji do klas pierwszych:

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  

 1. Wniosek (kandydat wypełnia elektronicznie, drukuje, podpisuje  i dostarcza do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru).
 2. Świadectwo ukończeniaszkoły podstawowej lub gimnazjum.
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego.
 4. Zdjęcia - 2 szt.
 5. Poświadczone kopie dyplomów, zaświadczeń lub innych dokumentów świadczących o szczególnych osiągnięciach w gimnazjum lub w szkole podstawowej, zaświadczenia potwierdzające zwycięstwa na szczeblu pozaszkolnym olimpiad, konkursów itp.
 6. Opinie / orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 8. Karta zdrowia ucznia.

 Dokumenty kandydaci składają w sekretariacie szkoły.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Szkoły w dniach pn-pt w godzinach 730-1500

Adres Szkoły:
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych 
05-250 Radzymin al.Jana Pawła II 18 
tel. (22)786-63-02 fax: 786-63-58
e-mail: zstz.radzymin@gmail.com

 

Podstawy prawne:

 • Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.
 • Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.z2017r.poz.610)

REKRUTACJA PO GIMNAZJUM

 • Ustawa z dnia 9 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. Poz. 1943 ze zm.) – rozdział 2a
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 60 ze zm.) art. 149
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018– 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.z2017r. poz. 586)