Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w systemie elektronicznym. Kandydaci rejestrują się pod adresem:

https://warszawa.edu.com.pl

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego ilość punktów wg kryteriów zawartych w Regulaminie Rekrutacji do klas pierwszych:


SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN REKRUTACJI (do pobrania)

 

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE PRZY REKRUTACJI
REKRUTACJA PODSTAWOWA

10.05.2018 godz. 1000 - 18.05.2018 godz. 1500
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

oraz wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru

15.06.2018 godz. 1000 - 19.06.2018 godz. 1600

kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół

22.06.2018 godz. 1200 do 27.06.2018 godz. 1600
kandydaci dostarczają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (tylko w szkole pierwszego wyboru)

6.07.2018 godz. 1200 
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia

6.07.2018 godz. 1200 - 9.07.2018 godz. 1600
szkoła wydaje skierowanie na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, dla których szkoła jest drugim i kolejnym wyborem

6.07.2018 godz. 1200 - 12.07.2018 godz. 1000
kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dwa podpisane zdjęcia i kartę zdrowia ucznia

12.07.2018 godz. 1600
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 


OFICJALNE WYKAZY KONKURSÓW, OLIMPIAD I ZAWODÓW BRANYCH POD UWAGĘ PODCZAS LICZENIA PUNKTÓW

ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

Dokumenty wymagane do przyjęcia do szkoły:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z elektronicznego systemu)
  • Dwie fotografie (podpisane)
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum
  • Zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowania do lekarza wydaje sekretariat)

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Szkoły w dniach pn-pt w godzinach 730-1500

Adres Szkoły:
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych 
05-250 Radzymin al.Jana Pawła II 18 
tel.786-63-02 fax: 786-63-58
e-mail: zstz.radzymin@gmail.com