Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w systemie elektronicznym. Kandydaci rejestrują się pod adresem:

https://warszawa.edu.com.pl

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego ilość punktów wg kryteriów zawartych w Regulaminie Rekrutacji do klas pierwszych:


SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN REKRUTACJI (do pobrania)

 

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE PRZY REKRUTACJI
REKRUTACJA PODSTAWOWA

8.05.2017 godz. 1000 - 19.05.2017 godz. 1500
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

Kandydaci do zamieszkania w internacie składają w sekretariacie szkoły wypełniony „Kwestionariusz dla kandydatów do internatu”.  

  Pobierz kwestionariusz

16.06.2017 godz. 1000 - 19.06.2017 godz. 1600

kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół

23.06.2017 godz. 1200 do 28.06.2017 godz. 1600
kandydaci dostarczają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (tylko w szkole pierwszego wyboru)

5.07.2017 do godz. 1600 
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia

6.07.2017 godz. 1000 - 7.07.2017 godz. 1600
szkoła wydaje skierowanie na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych

6.07.2017 godz. 1000 - 14.07.2017 godz. 1200
kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dwa podpisane zdjęcia i kartę zdrowia ucznia

do 14.07.2017 do godz. 1600
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 


OFICJALNE WYKAZY KONKURSÓW, OLIMPIAD I ZAWODÓW BRANYCH POD UWAGĘ PODCZAS LICZENIA PUNKTÓW

ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Dokumenty wymagane do przyjęcia do szkoły:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z elektronicznego systemu)
  • Dwie fotografie (podpisane)
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum
  • Zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowania do lekarza wydaje sekretariat)

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Szkoły w dniach pn-pt w godzinach 730-1500

Adres Szkoły:
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych 
05-250 Radzymin al.Jana Pawła II 18 
tel.786-63-02 fax: 786-63-58
e-mail: zstz.radzymin@gmail.com